Uitleg Talenten Motivatie Analyse

De Talenten Motivatie Analyse (TMA) brengt op objectieve wijze het persoonlijkheidsprofiel van personen in beeld. Dit gebeurt door stellingen van eenzelfde sociale wenselijkheid naast elkaar te zetten en deelnemers te vragen een keuze te maken die het beste bij hen past. Er zijn dus geen foute antwoorden mogelijk. De voorkeuren worden in kaart gebracht en daarmee de denkprocessen. Deze uiten zich in talenten en motieven, die van grote invloed zijn op het gedrag van mensen. Met de TMA wordt dus eigenlijk de blauwdruk van personen in kaart gebracht. De TMA persoonlijkheidsanalyse is gebaseerd op de behoeftetheorie van de psycholoog Henry Murray. Direct een TMA aanvragen.

Talenten Motivatie Analyse Jongkind Training Coaching

Talenten

Talenten zijn de bouwstenen van de persoonlijkheid van mensen. Ze typeren als het ware de persoonlijkheid. De stabiele persoonlijkheidskenmerken hebben een grote invloed op het gedrag van mensen en van hun ontwikkeling én ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast hebben talenten invloed op hun motivatie.

Motieven

Motieven zijn alle die factoren die mensen aanzetten tot gedrag - of juist remmen. Het zijn voor- en afkeuren, overtuigingen en zelfbeelden, behoeften, angsten en remmingen. Gedrag wordt niet alleen bepaald door het 'kunnen' (talenten en competenties), maar vooral ook door het 'willen' (motieven). Werkzaamheden die bij de persoonlijke behoeften, voorkeuren en talenten aansluiten worden veelal als motiverend ervaren.

TMA Talenten analyse

De TMA Talenten analyse brengt 22 drijfveren en de aanwezigheid van 44 talenten uitvoerig in kaart(opent in nieuw venster). Ook krijgt u inzicht in de ontwikkelbaarheid van verschillende competenties. De TMA-methode bevat meer dan 50 competenties. Wat geeft u energie en wat kost u juist energie. Vooraf vindt er een intake gesprek plaats. De Talenten Motivatie Analyse zelf neemt circa een uur in beslag. Jongkind Training & Coaching bespreekt na afloop de resultaten uitgebreid met degene die de analyse heeft ingevuld. De deelnemer krijgt het rapport nog niet van tevoren te zien. De nabespreking duurt ongeveer 1 tot 2 uur en is bedoeld om de resultaten te toetsen en waar nodig te nuanceren. Direct een TMA aanvragen bij Jongkind Training & Coaching.

Meer analyses

De TMA-methode bestaat naast de TMA-persoonlijkheidsanalyse uit onder meer:

  • 'Capaciteitenanalyse' (mbo en hbo/wo-niveau),
  • '90° tot 360° Feedback'
  • 'Beroepssectoren en activiteiteninteresse-analyse' (studie en beroepskeuze)
  • Teamanalyse.

Toepassingsmogelijkheden TMA

Jongkind Training & Coaching zet de Talenten Motivatie Analyse onder meer in als zelfstandige rapportage en als onderdeel bij competentie- en talentmanagement, trainingen en coaching. De TMA heeft de volgende toepassingsmogelijkheden:

- Persoonlijke ontwikkeling:
Voor persoonlijke ontwikkeling zetten wij de Talenten Motivatie Analyse bijvoorbeeld gebruikt worden bij loopbaan-, coaching-, studiekeuze- en ontwikkeltrajecten (MD-programma’s en talentmanagement). In het kader van ontwikkeling kijken wij in bredere zin naar de aanwezige talenten gekeken. Wij kijken enerzijds naar de sterkere en zwakkere kanten in het algemeen en anderzijds naar de persoonlijke voorkeur zodat een ideale ontwikkelrichting gekozen wordt die ook echt realiseerbaar is in het licht van de talenten die een persoon heeft. Ook kijken wij naar de leer- en ontwikkelstijl. Bij bijna alle talenten zijn op de kandidaat toegesneden coaching tips toegevoegd.

- Teamontwikkeling (TMA Teamanalyse):
De Team-analyse zetten wij in bij het samenstellen van nieuwe teams of het opsporen van (mogelijke) knelpunten en kansen in bestaande teams. Binnen de TMA-methode is het mogelijk om individuele TMA rapportages te combineren zodat er een TMA teamanalyse ontstaat. De TMA Team analyse verzamelt de TMA profielen van teamleden en genereert een overzichtelijk rapport, dat direct inzichtelijk en bespreekbaar maakt waar de knelpunten en de sterke punten van het team liggen. De TMA Team analyse kan worden ingezet bij bestaande teams maar ook bij tijdelijke teams zoals bijvoorbeeld een projectteam.

- Selectie:
Voor selectie gebruiken wij de Talenten Motivatie Analyse bijvoorbeeld bij recruitment, toelating (bijv. voor een opleiding) en sollicitatieprocedures. In het kader van selectie focussen wij meer op scores van talenten die van belang zijn voor het succesvol toekomstig functioneren.

- Mobiliteit:
Voor mobiliteit gebruiken wij de Talenten Motivatie Analyse bij (grote) organisatieveranderingen waarbij functies wijzigen, vervallen en/of ontstaan. In het kort bij groei of krimp van een organisatie. In dit kader kijken wij waar kandidaten het beste passen en geeft de TMA inzicht in hun mogelijkheden.

- Potentieel-analyse:
Bij Potentieel analyse kijken wij naar de mogelijkheden die een kandidaat heeft met zijn talenten, ervaringen, genoten opleidingen en capaciteiten. De TMA achterhaalt het maximale potentieel, bijvoorbeeld in het kader van een functie, opleidingstraject of traineeship, van een kandidaat.

- Reïntegratie:
Voor reïntegratie zetten wij de Talenten Motivatie Analyse bijvoorbeeld in bij reïntegratietrajecten. Wij kijken dan welke andere talenten iemand nog bezit om andere of aangepaste werkzaamheden uit te oefenen. Daarnaast kijken wij of er aandachtspunten zijn die een obstakel vormen bij het reïntegratieproces of die dit proces juist versnellen. Bijvoorbeeld door meer te focussen op de sterke kanten dan op de valkuilen.

- Opleiding:
Voor opleidingen zetten wij de Talenten Motivatie Analyse in bij zowel reguliere opleidingstrajecten als opleidingen, trainingen en cursussen met (grote) gedrags- en competentiecomponenten. In het kader van opleidingen in het algemeen kijken wij naar leer- en ontwikkelstijl en talenten die grote invloed hebben op het succesvol doorlopen van een opleiding. Ook begeleiden leidingevenden  medewerkers (deelnemers en cursisten) gerichter bij het leerproces. Voor opleidingen aangaande gedrag en competenties gebruiken wij de TMA om te kijken naar de talenten die bepaald gedrag en competenties beïnvloeden.

Rapportage Talenten Motivatie Analyse

Voorafgaand aan het afnemen van de TMA maken we met de opdrachtgever afspraken over het eigenaarschap van het definitieve rapport. Pas na akkoord van de deelnemer sturen we het definitieve rapport aan de medewerker. De medewerker bepaalt of deze het rapport doorstuurt aan de opdrachtgever. Daarnaast is het in overleg mogelijk om het rapport samen met de deelnemer te bespreken met de opdrachtgever of manager. Een voorbeeldrapportage van de Talenten Motivatie Analyse kandidaat rapportage (opent in nieuw venster).

Validiteit TMA

De TMA is een gevalideerde onderzoeksmethodiek. Het doel van de TMA is het voorspellen van toekomstig gedrag, hierom is volstaan met het vergelijken van de scores op de TMA met de scores op een extern criterium. Bij validiteit van een instrument gaat het om de mate waarin de test aan zijn doel beantwoordt (Drenth & Sijtsma, 1990). Onderzocht is de inhoudsvaliditeit, de begripsvaliditeit en de criteriumvaliditeit. Bij de inhoudsvaliditeit staat centraal in hoeverre de TMA een goede representatie is van de 22 begrippen die de TMA meet. Daarbij behoort ook de vraag welke interne structuur er in de TMA onderkend kan worden, met andere woorden, of er een bepaalde samenhang tussen de items is. De begripsvaliditeit wordt bepaald door te onderzoeken of de resultaten samenhangen vertonen, die op grond van andere theorieën of resultaten van ander onderzoek verwacht mogen worden. Bij criteriumvaliditeit ten slotte gaat het om de vraag of de test de scores op een criteriumvariabele goed voorspelt (Swanborn, 1987). We kunnen het begrip criteriumvaliditeit ook ruimer opvatten. Dan staat de vraag centraal hoe sterk de samenhang is tussen scores op het instrument en scores op andere, vergelijkbare variabelen. In deze betekenis is criteriumvaliditeit nauw verwant met begripsvaliditeit (Kamphuis et al. 2004).

Meer weten?

Wilt u advies hoe u effectiever gedrag realiseert voor uzelf en/of anderen met behulp van de Talenten Motivatie Analyse? Neemt u dan contact op of vraag direct een TMA aan.

Meer informatie of interesse

Klanten beoordelen deze training gemiddeld met een 9/10 Gebaseerd op 9 beoordelingen.

Nieuwe baan met TMA!

10/10

Na de TMA bij Jongkind Training & Coaching is er veel gebeurd. Ik heb een nieuwe baan, waarvan ik denk dat deze heel goed bij mij past. Ik kan daar de komende jaren weer al mijn energie in kwijt! De inzichten uit de TMA en het coachgesprek daarna hebben mij daarbij enorm geholpen. Enorm bedankt daarvoor! Mede daardoor heb ik voor mij de juiste stap kunnen zetten.

- Rabobank

Prachtig voorbeeld van teambuilding

8/10

Ik vond het erg interessant om de talenten van anderen te horen. De trainer sloot goed aan bij de behoeftes en verhalen van de deelnemers. Deze teamdag is een prachtig voorbeeld van teambuilding. Vraag en aanbod kwam goed overeen.

- Jeugdbescherming

Goede sfeer tijdens teamdag

8/10

Inzicht in eigen talenten, inzicht hoe team mij ziet en inzicht in krachten van het team. Er was een goede sfeer tijdens de teamdag. Goede start naar stabiel team. Ik raad een soortgelijke teamdag aan omdat de teamspirit wordt vergroot. Plus je krijgt inzicht in ieders talenten en valkuilen.

- Hoofdkantoor Amsterdam

Goed voor eigen- en teamontwikkeling

9/10

Inzicht in eigen gedrag door te zien hoe teamleden naar je kijken. Het was prettig om plenair de onderwerpen te bespreken, waardoor onbesproken onderwerpen aan bod komen. De trainer was serieus en gaf zorgvuldige uitleg over de materie. Het voelde veilig, ik kwam uit mijn cocon.

- Noord B

Teamdag TMA

8/10

Tijdens deze teamdag inzicht gekregen in mijn eigen talenten en energiegevers en in die van mijn teamleden. De trainer was flexibel en enthousiast. De teamdag was erg leerzaam en enthousiasmeert.

- Jeugdbescherming

Prima begeleiding tijdens de teamdag

9/10

Resultaat: globaal de krachten weten van dit team. Goed om te weten waar wij individueel in verschillen, maar ook waarin we samen sterk staan. Prima begeleiding tijdens de teamdag.

- Jeugdbescherming

Team TMA

8/10

Zeer prettige manier van trainen. Inspirerend en we werden echt 'geprikkeld'om zelfkritisch en reflectief te zijn.

- Jeugdbescherming

TMA teamdag

9/10

Het is een mooie manier om zaken te leren uitspreken/waarderen. Je leert er veel van; over jezelf, hoe anderen naar je kijken en andersom.

- Jeugdbescherming

Teamdynamiek

10/10

Tijdens deze teamdag inzicht gekregen in de kwaliteiten van de ander, wat maakt dat een andere benadering helpend is om teamdynamiek/proces te versterken. Focus komt te liggen positieve ontwikkeling.

- Jeugdbescherming Amsterdam

Deel jouw ervaring