Van missie en visie naar competentiemanagement

U heeft of bent bezig met de visie, missie en doelstellingen van uw organisatie. Wat wilt u uitstralen en vooral bereiken? Geen loze woorden, maar harde beloftes. Om deze beloftes waar te maken, realiseert u zich dat de performance en de talenten van uw medewerkers het succes voor het grootste deel bepalen.

  • Hoe haalt u het beste uit uw medewerkers?
  • Wanneer staan de medewerkers in hun kracht?
  • En hoe realiseert u daarmee ook daadwerkelijk uw doelstellingen?

Competentiemanagement draagt bij aan de juiste inzet en ontwikkeling van het aanwezige talent en zorgt voor een goede samenhang tussen algemeen beleid en individuele afspraken tussen leidinggevenden en medewerkers. Wat is dan een competentie en wat verstaat Jongkind Training & Coaching onder competentiemanagement?

Definitie competentie en competentiemanagement

Competentie:

Het vermogen om kennis, vaardigheden, houding en persoonskenmerken in te zetten om succesvol te functioneren.

Daarbij is een competentie niet gelijk aan gedrag maar uit zich dit wel in waarneembaar gedrag. Een overzicht van competenties treft u aan in het competentieoverzicht.

Competentiemanagement:

Het inzetten en ontwikkelen van competenties van medewerkers met als doel het behalen van de organisatiedoelen én de persoonlijke ontwikkeldoelen.

Competentiemanagement is een integraal managementinstrument, gericht op het inzichtelijk maken, benutten en ontwikkelen van kennis, kunde en vaardigheden van medewerkers. Competentiemanagement leidt tot een gemeenschappelijke taal op het gebied van resultaatgericht en ontwikkelingsgericht (HR-)management.

Van strategisch beleid naar competentiemanagement

Om competentiemanagement succesvol in uw organisatie in te zetten is het van belang om het onderscheidend vermogen van de organisatie te vertalen naar maximaal 5 kerncompetenties. Met competentiemanagement richt u zich erop om die kerncompetenties te versterken. Door het inzetten en ontwikkelen van competenties van medewerkers voor zowel de organisatiedoelen als persoonlijke wensen en ambities, draagt u bij aan het behalen van de voorafgestelde doelstellingen en het versterken van de positie van zowel uw medewerkers als uw organisatie op de markt.

Effectiviteit van competentiemanagement

De effectiviteit van competentiemanagement hangt sterk af van de verbinding met uw organisatiestrategie. Het strategisch beleid vertaalt u naar tactisch beleid voor de afdelingen en teams om duidelijk te maken welke bijdrage zij moeten leveren aan het realiseren van uw organisatiedoelstellingen. Vandaaruit kan de vertaalslag gemaakt worden naar de competenties die van belang zijn voor het leveren van deze bijdrage. Ook wordt per functie, dus op het niveau van de individuele medewerker, beschreven welke bijdrage er geleverd moet worden binnen de afdeling of het team. Daarbij wordt ook vastgelegd welke resultaten er behaald moeten worden en welke competenties daarvoor nodig zijn. Competentiemanagement kan dus niet los worden gezien van performancemanagement (het sturen op resultaten). Tot slot kan competentiemanagement alleen standhouden door verankering in de HR-processen op het gebied van in-, door- en uitstroom en door verankering in de HR-gesprekscyclus (cyclus van plannen, voortgang bepalen en evalueren/beoordelen). Zie ook onze training Fuctionering- en beoordelingsgesprekken.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neemt u contact op of bekijk welke HR-processen u met competentiemanagement gemakkelijk optimaliseert.

Meer informatie of interesse