Re-integratie met de Talenten Motivatie Analyse

Voor re-integratie zet Jongkind Training & Coaching de Talenten Motivatie Analyse (TMA) in. U kunt daarbij denken aan re-integratietrajecten. Bij re-integratie bekijken we welke andere talenten iemand nog bezit om andere of aangepaste werkzaamheden uit te oefenen. Daarnaast wordt er gekeken of er aandachtspunten zijn die een obstakel vormen bij het re-integratieproces of die dit proces juist kunnen versnellen. Bijvoorbeeld door meer te focussen op de sterke kanten dan op de valkuilen.

Voorbeeld analyse bij Re-integratie

Talenten Motivatie Analyse Jongkind Training CoachingEen voorbeeld rapportage van de Talenten Motivatie Analyse download u hier (opent in een nieuw venster). Een uitleg op een A4 van de TMA talentenanalyse treft u hier (opent in een nieuw venster).

Meer analyses en rapportages

De TMA breiden we gemakkelijk uit met de volgende analyses en rapportages:

  • 'Capaciteiten analyse' (mbo en hbo/wo-niveau),
  • '360° Feedback'
  • 'Beroepssectoren en activiteiteninteresse-analyse' (studie en beroepskeuze).

Validiteit TMA

De TMA is een gevalideerde onderzoeksmethodiek. Het doel van de TMA is het voorspellen van toekomstig gedrag, hierom is volstaan met het vergelijken van de scores op de TMA met de scores op een extern criterium. Bij validiteit van een instrument gaat het om de mate waarin de test aan zijn doel beantwoordt (Drenth & Sijtsma, 1990). Onderzocht is de inhoudsvaliditeit, de begripsvaliditeit en de criteriumvaliditeit. Bij de inhoudsvaliditeit staat centraal in hoeverre de TMA een goede representatie is van de 22 begrippen die de TMA meet. Daarbij behoort ook de vraag welke interne structuur er in de TMA onderkend kan worden, met andere woorden, of er een bepaalde samenhang tussen de items is. De begripsvaliditeit wordt bepaald door te onderzoeken of de resultaten samenhangen vertonen, die op grond van andere theorieën of resultaten van ander onderzoek verwacht mogen worden. Bij criteriumvaliditeit ten slotte gaat het om de vraag of de test de scores op een criteriumvariabele goed voorspelt (Swanborn, 1987). We kunnen het begrip criteriumvaliditeit ook ruimer opvatten. Dan staat de vraag centraal hoe sterk de samenhang is tussen scores op het instrument en scores op andere, vergelijkbare variabelen. In deze betekenis is criteriumvaliditeit nauw verwant met begripsvaliditeit (Kamphuis et al. 2004).

Meer weten?

Wilt u advies hoe u een effectieve re-integratie met de Talenten Motivatie Analyse realiseert in uw organisatie? Neemt u dan contact op of vraag direct een TMA aan.

Overige toepassingsmogelijkheden TMA

Jongkind Training & Coaching zet de Talenten Motivatie Analyse onder meer in als zelfstandige rapportage en als onderdeel bij trainingen en coachings. De TMA heeft naast re-integratie ook de volgende toepassingsmogelijkheden:

- Ontwikkeling:
Voor persoonlijke ontwikkeling kan de Talenten Motivatie Analyse bijvoorbeeld gebruikt worden bij loopbaan-, coaching-, studiekeuze- en ontwikkeltrajecten (MD-programma’s). In het kader van ontwikkeling wordt er in bredere zin naar de talenten gekeken. Er wordt enerzijds naar de sterkere en zwakkere kanten in het algemeen gekeken en anderzijds naar de persoonlijke voorkeur zodat een ideale ontwikkelrichting gekozen kan worden die realiseerbaar is in het licht van de talenten die een persoon heeft. Ook wordt er gekeken naar de leer- en ontwikkelstijl. Bij bijna alle talenten zijn op de kandidaat toegesneden coaching tips toegevoegd.

- Teamontwikkeling (TMA Teamanalyse):
De Team-analyse zetten wij in bij het samenstellen van nieuwe teams of het opsporen van (mogelijke) knelpunten en kansen in bestaande teams. Binnen de TMA-methode is het mogelijk om individuele TMA rapportages te combineren zodat er een TMA teamanalyse ontstaat. De TMA Team analyse verzamelt de TMA profielen van teamleden en genereert een overzichtelijk rapport, dat direct inzichtelijk en bespreekbaar maakt waar de knelpunten en de sterke punten van het team liggen. De TMA Team analyse kan worden ingezet bij bestaande teams maar ook bij tijdelijke teams zoals bijvoorbeeld een projectteam.


- Selectie:
Voor selectie kan de Talenten Motivatie Analyse bijvoorbeeld gebruikt worden bij recruitment, toelating (bijv. voor een opleiding) en sollicitatieprocedures. In het kader van selectie wordt er meer gefocust op scores van talenten die van belang zijn voor het succesvol toekomstig functioneren.

- Mobiliteit:
Voor mobiliteit kan de Talenten Motivatie Analyse gebruikt worden bij (grote) organisatieveranderingen waarbij functies wijzigen, vervallen en/of ontstaan. In het kort bij groei of krimp van een organisatie. In dit kader kan er gekeken worden waar kandidaten het beste passen en geeft het inzicht in hun mogelijkheden.

- Potentieel-analyse:
Bij Potentieel analyse wordt gekeken naar de mogelijkheden die een kandidaat heeft met zijn talenten, ervaringen, genoten opleidingen en capaciteiten. Men probeert als het ware het maximale potentieel, bijvoorbeeld in het kader van een functie, opleidingstraject of traineeship, van een kandidaat te achterhalen.

- Opleiding:
Voor opleidingen wordt de Talenten Motivatie Analyse gebruikt bij zowel reguliere opleidingstrajecten als opleidingen, trainingen en cursussen met (grote) gedrags- en competentiecomponenten. In het kader van opleidingen in het algemeen kan gekeken worden naar leer- en ontwikkelstijl en talenten die grote invloed hebben op het succesvol doorlopen van een opleiding. Ook kunnen medewerkers, deelnemers en cursisten gerichter worden begeleid bij het leerproces. Voor opleidingen aangaande gedrag en competenties kan de TMA gebruikt worden om te kijken naar de talenten die bepaald gedrag en competenties beïnvloeden.

Meer weten?

Wilt u advies hoe u een effectieve re-integratie met de Talenten Motivatie Analyse realiseert in uw organisatie? Neemt u dan contact op of vraag direct een TMA aan.

Meer informatie of interesse