Werken en leren in Nederland (ROA-rapport)

Ondanks de aanhoudende economische crisis is de deelname van werkenden aan cursussen en trainingen de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. De kloof tussen laag- en hoogopgeleiden wordt echter groter. Daar staat tegenover dat oudere werknemers, die doorgaans weinig training volgen, de laatste jaren vaker cursussen en trainingen zijn gaan volgen. Dit zijn enkele van de conclusies van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in het rapport ‘Werken en leren in Nederland’. Het rapport brengt trends in beeld in het formele en informele leren en de kennisontwikkeling in Nederland in de jaren 2004-2013. Het onderzoek is door het ROA uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Er is in Nederland veel aandacht voor de mate waarin de beroepsbevolking haar vaardigheden op peil houdt en nieuwe vaardigheden opdoet die noodzakelijk zijn voor een duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Tussen hoog- en laagopgeleiden is de kloof in het leren op het werk tussen 2004 en 2013 groter geworden: laagopgeleiden volgen minder vaak een training, de trainingen die zij volgen zijn korter. Het percentage laagopgeleiden dat in de voorafgaande twee jaar een cursus of training heeft gevolgd is gedaald naar 37% in 2013, terwijl 64% van de hoogopgeleiden een cursus of training volgden. De tijd die hoogopgeleiden aan trainingen besteedden is gemiddeld 27 uur ten opzichte van 30 uur tien jaar terug.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de scholingsdeelname onder ouderen is toegenomen. Voor werkenden 55-plussers is de deelname aan cursussen en trainingen gestegen tot 52% in 2013. Onderzoek laat zien dat deze stijging samenhangt met de afschaffing van de prepensioenregelingen. Doordat velen later met pensioen gaan hebben ze er ook belang bij om hun kennis en vaardigheden langer op peil te houden. De scholing van 55-plussers vindt vaker plaats op initiatief van de werkgever en is vaker gericht op de huidige functie. Het volgen van deze scholing versterkt de kans op behoud van de baan, maar maakt oudere werknemers kwetsbaar als ze bij baanverlies op zoek moeten naar ander werk. Bron: ROA

Meer weten?

Wilt u advies hoe u effectiever gedrag realiseert met trainingen en coaching voor uw medewerkers? Neemt u dan contact op of bekijk ons aanbod. Jongkind Training & Coaching verzorgt naast trainingen en coachings ook de Talenten Motivatie Analyse (TMA). Een handig en betrouwbaar instrument dat talenten snel en volledig in kaart brengt.

Meer informatie of interesse